top of page

Υπηρεσίες Μηχανικού

Πότε χρειάζεται:

 1. Ενοικίαση ενιαίου ή τμήματος κτιρίου .

 2. Κάθε πώληση ενιαίου ή τμήματος κτιρίου.

 3. Για την ανάρτηση αγγελίας (στον Τύπο ή στο διαδίκτυο) πώλησης ή μίσθωσης κτιρίου απαιτείται η έκδοση ΠΕΑ για την αναγραφή της ενεργειακής κατηγορίας του κτιρίου στην αγγελία.

 4. Με την περάτωση κατασκευής κτιρίου

 5. Μετά την ολοκλήρωση ολικής ανακαίνισης κτιρίου

 6. Για την ένταξη κτιρίων κατοικίας στο πρόγραμμα εξοικονομώ-αυτονομώ.

 7. Την ενεργειακή αναβάθμιση αυθαιρέτου, με συμψηφισμό έως και 50% του αρχικού προστίμου.

 8. Όλα τα δημόσια κτίρια.

Τι χρειάζεται για την έκδοσή του:

 1. Πλήρη στοιχεία ιδιοκτήτη ακίνητου 

 2. Στέλεχος οικοδομικής άδειας.

 3. Κάτοψη/κατόψεις ιδιοκτησίας.

 4. Τοπογραφικό διάγραμμα ιδιοκτησίας/οικοπέδου/αγροτεμαχίου. (εφόσον είναι διαθεσιμο)

 5. Απόσπασμα κτηματολογίου

 6. Αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΗ.

 7. Κατά την ημέρα της αυτοψίας, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες μετρήσεις, χρειάζεται πρόσβαση στους χώρους της ιδιοκτησίας, και καταγραφή του συστήματατος θέρμανσης, κλιματισμού και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης

 

Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) ή ενεργειακό πιστοποιητικό

Energy-certificate.jpg

Πότε χρειάζεται:

Το πιστοποιητικό ΔΕΔΔΗΕ είναι απαραίτητο έγγραφο το οποίο απαιτείται η έκδοση του σε περιπτώσεις επανελέγχου, επανασύνδεσης, επαύξησης καθώς και τροποποίησης της εγκατάστασης. Είναι υποχρεωτικό βάση νόμου να γίνεται ο έλεγχος της ηλεκτρολογικής σας εγκατάστασης κάθε 14 χρόνια για οικίες και κάθε 7 χρόνια για επαγγελματικούς χώρους. Η έκδοσή του απαιτείται :

 • Για ηλεκτροδότηση εργοταξιακής παροχής (ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ)

 • Μετά την αποπεράτωση της κατασκευής κάθε ηλεκτρικής εγκατάστασης και πριν να τεθεί σε λειτουργία από τον χρήστη, για να διαπιστωθεί ότι έχουν τηρηθεί οι απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ

Έκδοση Πιστοποιητικού Ηλεκτρολόγου ή Υπέυθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (Υ.Δ.Ε.)

Η νέα υπεύθυνη δήλωση αποτελείται από:

 1. Υπεύθυνη Δήλωση Αδειούχου Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη

 2. Έκθεση Παράδοσης Ηλεκτρικής Εγκατάστασης

 3. Πρωτόκολλο Ελέγχου Ηλεκτρικής Εγκατάστασης κατά ΕΛΟΤ HD 384 ή κατά ΚΕΗΕ (εάν είναι παλιά εγκατάσταση πριν τον Μάρτιο του 2006)

 4. Σχέδιο μονογραμμικό του ηλεκτρικού πίνακα της εγκατάστασης

 5. Κάτοψη με την όδευση των ηλεκτρικών γραμμών της εγκατάστασης και της θέσης των διακοπτών, φωτιστικών, πριζών, φωτιστικών ασφαλείας, κινητήρων, πινάκων κτλ

 

Προκειμένου να εκδοθεί το πιστοποιητικό γίνεται έλεγχος της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και στην συνέχεια συντάσσονται τα απαραίτητα έγγραφα. 

 

      ΗD 384 αλλά και της ισχύουσας Νομοθεσίας (ΝΕΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ)

 • Μετά από την αποπεράτωση των σχετικών εργασιών και πριν να τεθεί σε λειτουργία η επέκταση ή το τροποποιημένο τμήμα της εγκατάστασης (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ)Μετά τα χρονικά διαστήματα που ορίζει ο νόμος έτσι ώστε να εξακριβωθεί ότι δεν έχει μειωθεί ο παρεχόμενος βαθμός ασφάλειας της εγκατάστασης εξαιτίας φθοράς ή βλάβης ή γενικά αλλοίωσης του ηλεκτρολογικού υλικού από οποιαδήποτε αιτία και εφόσον αυτό συμβαίνει, ο εντοπισμός των απαιτούμενων διορθώσεων (ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ)

Αναλαμβάνουμε την εκπόνηση του πακέτου των ηλεκτρομηχανολογικών μελετών που απαιτούνται για την έκδοση κάθε οικοδομικής άδειας κτιρίου, οποιασδήποτε χρήσης, και κατατίθενται στην πολεοδομία μαζί με τις μελέτες του πολιτικού μηχανικού ή αρχιτέκτονα.

Οι μελέτες που συντάσσει η εταιρεία σε μεγάλο βαθμό είναι και μελέτες εφαρμογής προκειμένου να μπορούν να αξιοποιηθούν από τους πελάτες στην συνέχεια και για την ζήτηση οικονομοτεχνικών προσφορών για την κατασκευή του έργου τους .

Οι μελέτες είναι :

 1. Μελέτες ύδρευσης αποχέτευσης

 2. Μελέτη ηλεκτρολογικών ισχυρών ρευμάτων (φωτισμός πίνακες) Ασθενών ρευμάτων ( voice, data, συναγερμών) κτλ.

 3. Μελέτη ενεργειακή κατά Κενακ (θερμομονωτική επάρκεια κτιρίου)

 4. Μελέτη θέρμανσης (Μονοσωλήνιο, Δισωλήνιο)

 5. Μελέτης Ενδοδαπέδια θέρμανσης

 6. Μελέτη Κλιματισμού –Ψυκτικών φορτίων

 7. Μελέτες πυρασφάλειας (πυρόσβεση ,πυρανίχνευση κτλ)

 8. Μελέτες καυσίμου αερίου (φυσικό αέριο, υγραέριο)

 9. Μελέτες ανυψωτικών συστημάτων ( ανελκυστήρες ατόμων – φορτίων)

 10. Μελέτες κολυμβητικών δεξαμενών (πισίνες)

 11. Μελέτη βιολογικού καθαρισμού

 12. Μελέτες κατανομής δαπανών θέρμανσης πολυκατοικιών

Για την εκπόνηση των ηλεκτρομηχανολογικών μελετών διαθέτουμε το πλέον σύγχρονο σχεδιαστικό και υπολογιστικό λογισμικό (4Μ, INTELICAD, 4M ADAPT, 4M AUTOFINE, 4M GCAD) καθώς και άλλα ειδικά προγράμματα. Τα σχέδια των ηλεκτρομηχανολογικών μελετών που εκπονούμε παράγονται ηλεκτρονικά μέσω των 4M AUTOFINE και 4M GCAD και προσαρτώνται στο ηλεκτρονικό σύστημα έκδοσης αδειών e-adeies σε αρχεία μορφής  PDF.

80317.jpg

Οικοδομική άδεια - Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες

Η Άδεια Μικρής Κλίμακας είναι μια μορφή οικοδομικής άδειας που εκδίδεται από την Υπηρεσία Δόμησης του αρμόδιου Δήμου και επιτρέπει την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών μικρής κλίμακας, σύμφωνα με τις σχετικές μελέτες που συντάσσει ο επιβλέπων μηχανικός. Κάθε μικρή ή μεγάλη εργασία που εκτελείται σε ένα κτίσμα θα πρέπει να γνωστοποιείται στην αρμόδια πολεοδομία, ώστε να εξασφαλίζεται πως πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές διατάξεις. Τα δικαιολογητικά έγγραφα που απαιτούνται από τον ιδιοκτήτη του έργου διαφοροποιούνται ανάλογα με την περίπτωση έγκρισης Μικρής Κλίμακας στην οποία υπάγεται το κάθε έργο, ενώ η διάρκεια ισχύος της άδειας είναι 1 έτος, με δυνατότητα ισχύος παράτασης για άλλο ένα έτος υπό προϋποθέσεις και ανά περίπτωση.

Η εταιρεία μας με πολυετή εμπειρία στη μελέτη και την κατασκευή κτιρίων προσφέρει λύσεις σε όλα τα θέματα που αφορούν τον τομέα κατασκευών και ανακαινίσεων. Με γνώμονα την υψηλή εξυπηρέτηση του πελάτη αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τη διαδικασία έκδοσης άδειας για εργασίες Μικρής Κλίμακας, ώστε να διασφαλίζει κάθε φορά η ομαλή διεξαγωγή κάθε έργου. Με μελέτη και σχεδιασμό σας βοηθάμε να προσδιορίσετε τις εργασίες που θέλετε να πραγματοποιήσετε, γνωστοποιώντας σας το νομοθετικό πλαίσιο που καλύπτει πεολεοδομικά τις επιθυμούμενες εργασίες ή κατασκευές.

80206.jpg

Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας

Ποιες εργασίες γίνονται με άδεια μικρής κλίμακας:

 1. Δοκιμαστικές τομές του εδάφους και εκσκαφή ύστερα από έγγραφο της αρχαιολογικής υπηρεσίας και για εργασίες που απαιτούνται για γεωτεχνικές έρευνες.

 2. Τοποθέτηση προκατασκευασμένων κατοικιών, για κάλυψη στεγαστικών αναγκών
  μειονεκτικών και ειδικών ομάδων πληθυσμού

 3. Αντλητικές εγκαταστάσεις και κτίσματα με τις απολύτως απαραίτητες διαστάσεις για τη στέγασή τους

 4. Κατασκευή υπόγειων εγκαταστάσεων νεκροταφείων

 5. Εγκατάσταση προσωρινών κατασκευών

 6. Κατασκευή ανελκυστήρα

 7. Κοπή δένδρων μέσα σε εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια, Ζ.Ο.Ε., καθώς και σε οικισμούς

 8. Υπόγειοι σταθμοί διανομής ή μέτρησης και ρύθμισης φυσικού αερίου

 9. Τοποθέτηση ικριωμάτων

 10. Τοποθέτηση εργοταξιακών οικίσκων

 11. Εκσκαφές καναλιών οδεύσεως καλωδίων εντός των γηπέδων ή οικοπέδων πρατηρίων υγρών καυσίμων για την εγκατάσταση των συστημάτων εισροών-εκροών

 12. Εργασίες εξωτερικών χρωματισμών ή αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων ή επισκευή
  επιχρισμάτων ή επισκευή όψεων, με χρήση ικριωμάτων

 13. Eπένδυση όψεων και αντικατάσταση υαλοπετασμάτων, με χρήση ικριωμάτων

 14. Kατασκευή πέργκολας επιφάνειας άνω των πενήντα (50) τ.μ. σε ακάλυπτους χώρους, προκήπια, βεράντες ισογείων καικατασκευή πέργκολας σε δώματα, υπαίθριους χώρους και ανοιχτούς εξώστες ανεξαρτήτως επιφάνειας

 15. Tοποθέτηση ασκεπούς δεξαμενής νερού ή πισίνας, μέγιστης επιφάνειας πενήντα (50) τ.μ.

 16. Aγωγοί αερισμού και λοιπές εγκαταστάσεις

 17. Eσωτερικές διαρρυθμίσεις, καθώς και εργασίες αλλαγής χρήσης για τις οποίες, δεν
  απαιτείται η έκδοση οικοδομικής αδείας, με την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται τα στοιχεία του φέροντος οργανισμού του κτιρίου και δεν μεταβάλλονται προς το δυσμενέστερο τα φορτία και η κατηγορία σεισμικής σπουδαιότητας σύμφωνα με τον αντισεισμικό κανονισμό

 18. Kατασκευή φυτεμένων δωμάτων και φυτεμένων επιφανειών

 19. Tοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης ή παθητικών ηλιακών συστημάτων στις
  εξωτερικές όψεις

 20. Συντήρηση και επισκευή στεγών με χρήση ικριωμάτων

 21. Απλή περιτοίχιση από λιθοδομή μέχρι ύψους ενός (1.00) μέτρου ή περίφραξη από
  ελαφρύ υλικό γηπέδων σε εκτός σχεδίου περιοχές και σε οικισμούς χωρίς σχέδιο πόλης

 22. Περίφραξη με πρόχειρη κατασκευή, όπως συρματόπλεγμα, σε οικόπεδα μη
  ρυμοτομούμενα σε εντός σχεδίου περιοχές

 23. Κατασκευή μιας και μόνο λιθόκτιστης αποθήκης ανά καλλιεργούμενο αγρόκτημα, με επιφάνεια μέχρι δεκαπέντε (15) τετραγωνικά μέτρα και συνολικό ύψος με τη στέγη έως και τρία (3,00) μέτρα, ύστερα από έγκριση της αρμόδιας Διεύθυνσης Γεωργίας

 24. Κατασκευή εστιών και φούρνων με τις καπνοδόχους τους, για επαγγελματική χρήση

 25. Κατασκευή τζακιών με τις καπνοδόχους τους σε οριζόντιες ιδιοκτησίες με χρήση
  κατοικίας

 26. Ανακατασκευή στέγης

 27. Λειτουργική συνένωση χώρων

 28. Τοποθέτηση κεραιών, πλην κεραιών λήψης ραδιοτηλεοπτικού σήματος, καθώς και
  κεραιών ραδιοεπικοινωνίας και κινητής τηλεφωνίας

 29. Εγκατάσταση αυτόνομου συστήματος θέρμανσης

 30. Στέγαστρα και προστεγάσματα, υπό προϋποθέσεις

 31. Επεμβάσεις στις όψεις κτιρίων για την τροποποίηση ή τη διάνοιξη νέων ανοιγμάτων, όπου επιτρέπεται

 32. Πρόχειρες ξύλινες κατασκευές βοηθητικής χρήσης έως 8 τ.μ. και μεγίστου ύψους 2,50 μέτρων, που τοποθετούνται στον ακάλυπτο χώρο

 33. Εργασίες εγκατάστασης φ/β συστημάτων

 34. Εργασίες εγκατάστασης ανεμογεννητριών

 35. Διαχωρισμός οριζόντιων ιδιοκτησιών

 36. Εγκατάσταση κατασκευών αντιθορυβικής προστασίας (ηχοπετάσματα) σε δώματα ή σε ακάλυπτους χώρους υφιστάμενων ειδικών κτιρίων, με σκοπό την απόσβεση ήχων που προέρχονται από μηχανήματα κλιματισμού

 37. Τοποθέτηση προκατασκευασμένων αιθουσών νηπιαγωγείων, εκτός παραδοσιακών
  οικισμών

 38. Κατασκευές εντός οικοπέδου-γηπέδου για τη δημιουργία χώρων εισόδου στα οικόπεδα και γήπεδα

 39. Εγκατάσταση Μικρών και μεγάλων Πράσινων Σημείων

bottom of page